4.   שר העבודה רשאי – לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעתו הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לקבוע פרטים נוספים שמעביד חייב לכלול בהודעה לפי חוק זה וכן סוגי מעבידים שיהיו פטורים מחובת מתן הודעה באופן מלא או חלקי. (סעיף 2 (ג) ).
 
5.   ב - 23.12.07 נכנס לתוקף שינוי תיקון בחוק הודעה לעובד, לפיו מעביד שהתקשר בחוזה קבלנות או חוזה למתן שירותים, שנקבעו בו תנאי העבודה או תנאי השכר של העובד, יהיה חייב לכלול בהודעה לעובד את תנאי העבודה או את תנאי השכר של העובד כפי שנקבעו באותו חוזה. התיקון בא למנוע מצב בו מזמין השירות או המעסיק בפועל כולל בחוזה שבינו ובין קבלן שירותים או קבלן כוח אדם, את תנאי העבודה  או  תנאי  השכר  של העובדים המועסקים אצלו, וקובע את התשלום עבור השירות או עבור כוח האדם בהתאם, אולם המעביד אינו מקיים את החיובים האמורים ולעובדים אין אפשרות לדרוש את קיומם על ידי המעביד, משום שהם אינם מודעים להם או משום שאין להם דרך להוכיחם.
 
6.   אם חל שינוי בתנאי העבודה שפורטו בהודעה הנ"ל, על המעביד למסור לעובדו הודעה על כך "בתוך 30 ימים מהיום שנודע לו על השינוי" (סעיף 3). חובה זו לא תחול כאשר מדובר: -
(א)         בשינוי הנובע משינוי בדין.
(ב)         בעדכון מכוח דין או מכוח הסכם של תשלומים המשתלמים  כשכר עבודה.
(ג)          בשינוי המופיע בתלוש השכר של העובד (פירוט שכר העבודה והסכומים שנוכו מהשכר שחובה למסור לעובד עפ"י ס' 24 לחוק הגנת השכר).
 
7.   החוק חל גם לגבי עובדים שהתחילו לעבוד לפני 21 ביוני 2002, בכפיפות לכך שחובת המעביד למסור את ההודעה (סעיף 1) תחול רק "מהיום שהעובד דרש זאת ממנו בכתב", והמעביד יהיה חייב לתתה תוך 30 יום מיום הדרישה (סעיף 10).
 
8.   מעביד שהפר את חובותיו לפי סעיפים 1 (אי-מתן הודעה), 3 (אי-מתן הודעה  על שינוי בתנאי העבודה) או 10 (אי מתן הודעה לעובדים ותיקים, לפי דרישתם) עובר עבירה פלילית וצפוי לקנס כספי (האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ו-1977).
 
9.   לבית-הדין לעבודה  הוקנתה  סמכות  שיפוט  ייחודית, בהליך אזרחי על הפרת הוראות החוק הנדון (סעיף 5).
 
10.   שר התמ"ת ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי (בנוסף לאמור בסעיף 4 לעיל) להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות צורת ההודעה ואופן מסירתה לעובד. בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – מסורת הודעה אודות תנאי עבודה) התשס"ב 2002, נקבע כי עבירה  לפי סעיף 4 לחוק הודעה לעובד היא עבירה מנהלית שבצידה קנס מינהלי קצוב, וכפל קנס אם מדובר בעבירה מנהלית חוזרת.
 
11. בתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת עבודה ופרטיה), התשס"ב 2002 נקבע כי הודעות בדבר פירוט תנאי העבודה ובדבר שינוי בתנאי עבודה יש לערוך בהתאם לטפסים המופיעים בתוספת לתקנות.
 
לסיכום: אי-בהירויות השוררות בקרב עובדים באשר לתנאי עבודתם  מקשות על הטיפול בבעיותיהם ומעכבות אותו לרוב.
 
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 הוא חוק חשוב לכל עובד, ונועד לסתום פרצות שהתהוו כתוצאת  מאי-גילוי תנאי העבודה, אשר בעטיין יצא העובד לא אחת מקופח, ובעיקר לעת סיום יחסי עובד-מעביד.
 
על האיגודים המקצועיים וועדי העובדים להנחות מבעוד מועד. את העובדים אודות זכותם לקבל, או לדרוש את המידע – לפי וותקם  בעבודה – אשר יהיה לעזר רב במהלך תקופת העבודה ובסיומה.
 
מקור:  "מבט הרשות" – יוני 2008