בחירות

בחירות 2014


הסתדרות עובדי המדינה
ועדת הבחירות המרכזית
הודעה על דרך הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הסתדרות עובדי המדינה
 
בהתאם לתקנון הבחירות האישיות להסתדרות עובדי המדינה (להלן: "תקנון הבחירות"), החלטת מזכירת הסתדרות עובדי המדינה מיום 11.7.2013, ולאישור האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה, יתכנסו צירי הועידה הארצית ה- 7 של הסתדרות עובדי המדינה ביום 3.2.2014 ג' אדר א' תשע"ד. הועידה תתקיים במרכז האירועים והקונגרסים "Avenue" (רחוב השרון 1, איירפורט סיטי).
 
בועידה הארצית ייבחר יו"ר הסתדרות עובדי המדינה.
 
הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הסתדרות עובדי המדינה תתאפשר, בהתאם לתקנון הבחירות ולהחלטות ועדת הבחירות המרכזית, עד יום 13.1.2014 בשעה 12:00.
 
הצגת מועמדות תתבצע אך ורק באמצעות הגשת הטופס המיועד לכך, המצוי וניתן להורדה באתר האינטרנט של הסתדרות עובדי המדינה (www.hahistadrut.org.il). הטופס מופיע תחת הלשונית "בחירות 2014", בעמוד הבית של האתר.
 
את הטופס יש להגיש,במסירה ידנית, לידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מר דורון קרני או לידי הגב' עידית כהן, במשרדיהם הממוקמים ברחוב ארלוזורוב 93, תל-אביב, קומה 2.
 
בשאלות ניתן לפנות לגב' עידית כהן בטלפון 03-6921271/2, בין השעות 09:00-15:00.
 
תנאי סף חליפיים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הסתדרות עובדי המדינה:
 
א.     מי שבמועד הקובע היה עובד מדינה (כהגדרת מונחיםאלה בתקנון הבחירות), ובלבד שהחל עבודתו כעובד מדינה לפחות 6 חודשים לפני המועד הקובע.
או
ב.      מי שהיה עובד מדינה כאמור בס"ק (א) לעיל, ופרש לגמלאות ממקום העבודה בו היה עובד מדינה.
או
ג.       ציר מצירי הועידה הארצית של הסתדרות עובדי המדינה.