באנר

תוספת גמול מנהל - לגמלאות

הכרה ב"תוספת גמול מינהל" כתוספת קבועה לגמלאות לפי חוק שירות המדינה

עפ"י החלטת הממשלה מיום 6.1.11, אושרה הכרה "בתוספת גמול מנהל"
כתוספת קבועה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב),
התש"ל - 1970 לעובדי הדירוג המנהלי.
 

להחלטת הממשלה