באנר

הכרה בגמול מנהל כתוספת לגמלאות

עפ"י החלטת הממשלה מיום 6.1.11, אושרה הכרה בתוספת "גמול מנהל" כתוספת קבועה
לגמלאות לעובדי הדירוג המנהלי, לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל - 1970

להחלטת הממשלה

לחוזר