תשלום לשאירי עובד שנפטר

תשלום 3 חודשי משכורת לשאירי עובד שנפטר