חוזרי החשב הכללי ונציבות

חוזרי החשב הכללי, מפורסמים ע"י מטה השכר בחשב הכללי, האחראי על מכלול הפעילויות הקשורות
בביצוע תשלומי שכר בשירות המדינה וכן מבצע בקרה ופיקוח על ביצוע תקציב השכר.

להלן בתפריט בצד ימין, ניתן למצוא מספר חוזרי חשכ"ל בנושא שכר, מידע על תנאי שירות ותעריפים.