רחוב ארלוזרוב 93, בניין ג', תל אביב
טלפונים בעניין סמינרים: 03-7164539 | 03-5464481 | 03-7162298
טלפון בעניין דמי חבר וחברות בעמותה:  03-7164540
מספר פקס: 03-7164538