באנר

קופת גמל תלם

תלם גמל מסלולית – קופ"ג לשכירים ועצמאיים

מידע כללי:

תלם גמל מסלולית – קופת גמל לשכירים ועצמאיים החלה לפעול משנת 1994ומשמשתכקופה לתגמולים לעצמאים, לתגמולים לשכירים ולפיצויים. סכומי ההפרשות בעבור תגמולים לשכירים, נגזרים ממשכורתו של העמית על פי התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד.

שיעורי הפרשה:

שיעורי ההפרשות המרביים מהשכר עד דצמבר 2004 היו: 5% מהעובד ו- 5% מהמעביד. עבור פיצוים לחשבונות אישיים, מפקיד המעביד 8.33%. החל מחודש ינואר 2005 ניתן היה להגדיל את ההפרשות לתגמולים לשכירים ל- 7% על ידי העובד ו- 7.5% על ידי המעביד. בתאריך ה- 31/03/08 הושלמה העברת זכויות הניהול בקופה לידי הלמן-אלדובי קופות גמל בע"מ.

קופות גמל לשכירים:

קופת גמל במעמד שכיר – מיועדת להפקדת כספי תגמולים ופיצויים.החל מה ,1. 1.05 – ניתן היה להגדיל את גובה ההפקדות וההפרשות:
  • עד - 7% - ניכוי עובד
  • עד- 7.5% - הפרשת מעסיק
העובד יכול להפנות בקשה למעסיק להגדלת שיעור הניכוי שלו ללא תלות בהגדלה של הפרשות המעסיק. עם זאת, הפרשת המעסיק והפקדת העובד עדיין חייבות להיות זהות עד לשיעור של 5%.

קופת גמל עצמאית:

לביצוע הפקדות וולונטריות. ב 5- שנים הקודמות לנזילות מוגבל סך ההפקדות ל- 155,000 ש"ח בשנה לקופה.בקופה מתנהלים בנוסף חשבונות שהם פועל יוצא מהסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת ולזכותם מופקדת הפרשת המעסיק בגובה עד 7% מרכיבי עבודה נוספת.
למידע נוסףעל תלם גמל מסלולית – קופ"ג לשכירים ועצמאיים